Tietosuojaseloste

Vaasan Setlementin tietosuojaseloste

Vaasan Setlementtiyhdistys ry. on sitoutunut suojaamaan jäsentensä, asiakkaidensa ja muiden toimintaansa osallistuvien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on tarpeen palvelujemme tuottamisen, tiedotuksen ja asiakaspalvelun kannalta.

Vaasan Setlementti toimii tuottamiensa palveluiden osalta usein tietojen käsittelijänä. Tällöin asiakkaan henkilötiedot tulevat viranomaisilta, jotka ostavat palveluita Vaasan Setlementiltä. Rekisterinpitäjänä näissä tapauksissa toimii viranomainen.

Henkilötietojen kerääminen, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Joissakin palveluissaan Vaasan Setlementti toimii itse rekisterinpitäjänä. Tällöin palvelun tuottamisen edellytyksenä on asiakkaan antama suostumus henkilötietojensa keräämiseen. Henkilötiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.

Vaasan Setlementin verkkosivuilla (www.vaasansetlementti.fi) vierailevista kerätään evästeiden avulla verkkosivujen käyttöön liittyviä tilastollisia tietoja, esimerkiksi tietoja linkkien klikkauksista. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia.

Verkkosivuilla ei kerätä eikä hyödynnetä yksittäisen käyttäjän tietoja. Poikkeuksena ovat verkkopalvelussa sijaitsevat lomakkeet, joilla käyttäjä voi ilmoittautua Vaasan Setlementin tietyn palvelun käyttäjäksi (esimerkiksi ilmoittautumiset erilaisiin kerhoihin). Täyttämällä lomakkeen käyttäjä hyväksyy tietojen keräämisen kyseisen palvelun järjestämistä varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Vaasan Setlementti ei luovuta tietoja ulkopuolisille ilman asianomaisen suostumusta. Tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita palvelun tuottamiseen.

Ennen tietojen hävittämistä tiedot saatetaan anonymisoida tilastollisia ja tutkimuksellisia tarkoituksia varten siten, ettei niiden perusteella voida tunnistaa ketään henkilöä. Vaasan Setlementti saattaa myös pyytää asiakkaalta suostumusta asiakkaan yhteystietojen säilyttämiseen myöhempää yhteydenottoa varten.

Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja rekisteröidystä käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista sekä pyytää oikaisemaan, täydentämään tai poistamaan käsittelyn kannalta puutteelliset, virheelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:setlementti@vaasansetlementti.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun liittyvään perusteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaiset tekniset tietoturvatoimenpiteet, joilla henkilötietoja suojataan häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä. Manuaalisesti säilytettävä materiaali sijaitsee lukittavissa tiloissa, joihin ulkopuoliselta ei ole pääsyä. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan sähköisten materiaalien osalta asianmukaisella suojauksella kuten palomuureilla sekä muilla teknisillä suojauksilla. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi ja henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Päivitetty versio julkaistaan aina yhdistyksen internet-sivuilla: www.vaasansetlementti.fi.

Tietosuojaseloste päivitetty 15.8.2023.