Tiedote Vaasan Setlementtiyhdistyksen Whistleblowing-ilmoituskanavasta

Vaasan Setlementtiyhdistyksessä on otettu käyttöön EU:n ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanava.

Whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki, laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, luo puitteet sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan.

Ilmoittajan suojelu tarkoittaa, että ilmoittajaan ei saa kohdistaa mitään epäedullisia toimia sen vuoksi, että hän on tehnyt lain mukaisen ilmoituksen tai julkistanut tiedon lain mukaisin edellytyksin. Henkilöt, joita ilmoitus koskee, eivät osallistu ilmoituksen käsittelyyn.

Jos työntekijämme tai yhdistyksemme kanssa työskentelevä tai toimiva henkilö kohtaa lain vastaista toimintaa tai epäilee rikkomusta, hän voi ilmoittaa siitä meille kirjallisesti kotisivuillamme Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Ilmoituksen voi jättää myös nimettömästi.

Mistä asioista voi ilmoittaa?

Kaikista epäkohdista ilmoittaminen ei oikeuta ilmoittajansuojelulain mukaiseen suojaan. Suojaa saavat vain ne ilmoittajat, jotka ilmoittavat lain soveltamisalaan kuuluvien säännösten rikkomisesta. Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, jotka on säädetty rangaistaviksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus, tai jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Lain soveltamisala kattaa seuraavat lainsäädännön alat:

 1. julkiset hankinnat, lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankinnat
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 4. tuoteturvallisuus
 5. liikenneturvallisuus
 6. ympäristönsuojelu
 7. säteily- ja ydinturvallisuus
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kansanterveys
 10. kuluttajansuoja
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Jos asiasi koskee muita kuin yllä mainittuja asioita kuten epäkohtia ja tyytymättömyyttä työpaikalla, palautetta yleisesti tai kehitysideoita, ota yhteyttä esimieheesi tai asiasta vastaavaan johtajaan. Näitä asioita ei tutkita whistleblowing-prosessin yhteydessä.