Unga och ett gott liv

Unga och ett gott liv

Vasa Settlementförening är med i ett forskningsprojekt som har unga som forskare och forskningsobjekt.
Vilka är byggstenarna för ett gott liv för en ung? Vad ger kraft, vad bekymrar ungdomar? Vad fäster sig unga vid? Hur tycker unga att Finlands nästa stora berättelse ska se ut? E2 Forskning startar tillsammans med sina partner ett forskningsprojekt som besvarar dessa frågor och som också ger information om hur de unga har upplevt coronakrisen.
Sättet på vilket undersökningen genomförs är exceptionellt. Man anställer unga för projektet som ska
utföra forskningsarbete jämsides med forskarna. Den involverande approachen innebär att de unga är med
i olika arbetsskeden. Bland annat ska de ge idéer till hur fältarbetet genomförs och om kommunikationen
och resultatrapporteringen.
Undersökningen baserar sig på enkät- och intervjumaterial som samlas in bland 20-29-åringar. Förutom en
enkätundersökning som gäller hela landet utförs gruppintervjuer i Helsingfors, Uleåborg och Vasa. Så får
man information om regionala särdrag och om åsikterna bland finsk- och svenskspråkiga ungdomar och
bland ungdomar med utländsk bakgrund.
Forskningskunskapen ska betjäna beslutsfattare inom olika sektorer, läroanstalter, kommun- och
regionutvecklare, vetenskapliga samfund och den offentliga diskussionen. Man kan också lära av det
exeptionella sätt på vilket projektet genomförs.
”Vi vill ha med de unga på riktigt. Vi arbetar tillsammans med de unga som anställs för projektet
och olika unga har i undersökningen utrymme att berätta om sin syn på ett gott liv och också om
sina tankar om vad Finlands nästa stora berättelse borde grunda sig på. Kunskapen är till nytta för
vårt land och hjälper unga att lösa problem”, säger direktör Karina Jutila på E2 Forskning.
Projektet har en mångsidig tvärsektoriell grupp av samarbetspartner. Arbetet finansieras av undervisnings – och kulturministeriet, Svenska Kulturfonden, STTK rf, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Uleåborgs stad, Uleåborgs universitet, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Väinö Tanners Stiftelse och Finska kulturfondens landskapsfond för Sydösterbotten.
Dessutom samarbetar man vid genomförande av projektet med Vasa Settlement, Vasa universitets
studentkår, Wasa Innovation Center och forskare vid Åbo Akademi. För det praktiska genomförandet av
projektet ansvarar den flervetenskapliga forskningsanstalten E2 Forskning, som också fungerar som
arbetsgivare för de unga som anställs för projektet.
Genomförandet av projektet räcker 12 månader. Forskningsresultaten kommer att vara tillgängliga i maj
2022.

Ytterligare information:
Jenni Simonen
Programdirektör, PD
(ansvarig forskare i projektet)
E2 Forskning
050 3465021
jenni.simonen@e2.fi

Karina Jutila
Direktör, PD
E2 Forskning
050 5515 361
karina.jutila@e2.fi

Mari K. Niemi
Research Director, PD
E2 Forskning
+44 7737 1619 44
mari.k.niemi@e2.fi